Friction

ISSN 2223-7690(Print)  ISSN 2223-7704(Online) CN 10-1237/TH (Print)

Just Accepted

Current Issue

Volume 9 No. 1
05 February 2021

Lei CHEN, Linmao QIAN

2021, 9(1): 1-28.   doi:10.1007/s40544-020-0425-4
Abstract ( 167 HTML ( 7   PDF(1638KB) ( 175 )   Save

Lin ZHANG, Guoxin XIE, Shuai WU, Shiguang PENG, Xiaoqing ZHANG, Dan GUO, Shizhu WEN, Jianbin LUO

2021, 9(1): 29-40.   doi:10.1007/s40544-019-0312-4
Abstract ( 112 HTML ( 16   PDF(1122KB) ( 87 )   Save

Jiajia JIA, Guangbin YANG, Chunli ZHANG, Shengmao ZHANG, Yujuan ZHANG, Pingyu ZHANG

2021, 9(1): 61-74.   doi:10.1007/s40544-019-0324-0
Abstract ( 71 HTML ( 2   PDF(1659KB) ( 46 )   Save

Guanlin REN, Pengfei ZHANG, Xiangyuan YE, Wen LI, Xiaoqiang FAN, Minhao ZHU

2021, 9(1): 75-91.   doi:10.1007/s40544-019-0325-z
Abstract ( 66 HTML ( 4   PDF(2068KB) ( 45 )   Save

Yewei FU, Le ZHOU, Tao YIN, Zhongyao LUO, Hejin LI, Lehua QI

2021, 9(1): 92-103.   doi:10.1007/s40544-019-0326-y
Abstract ( 52 HTML ( 0   PDF(1300KB) ( 29 )   Save

Zhiping HUANG, Wenjie ZHAO, Wenchao ZHAO, Xiaojing CI, Wentao LI

2021, 9(1): 104-118.   doi:10.1007/s40544-019-0329-8
Abstract ( 45 HTML ( 2   PDF(1377KB) ( 48 )   Save

Zhinan ZHANG, Shuaihang PAN, Nian YIN, Bin SHEN, Jie SONG

2021, 9(1): 119-131.   doi:10.1007/s40544-019-0341-z
Abstract ( 58 HTML ( 4   PDF(1237KB) ( 83 )   Save

Pu WU, Xinchun CHEN, Chenhui ZHANG, Jiping ZHANG, Jianbin LUO, Jiyang ZHANG

2021, 9(1): 143-154.   doi:10.1007/s40544-019-0359-2
Abstract ( 42 HTML ( 3   PDF(1411KB) ( 58 )   Save

Justine DECROZANT-TRIQUENAUX, Leonardo PELCASTRE, Braham PRAKASH, Jens HARDELL

2021, 9(1): 155-168.   doi:10.1007/s40544-020-0371-6
Abstract ( 30 HTML ( 0   PDF(1545KB) ( 32 )   Save

Hong GUO, Patricia IGLESIAS

2021, 9(1): 169-178.   doi:10.1007/s40544-020-0378-z
Abstract ( 22 HTML ( 2   PDF(1261KB) ( 23 )   Save

Xinming LI, Feng GUO, Gerhard POLL, Yang FEI, Ping YANG

2021, 9(1): 179-190.   doi:10.1007/s40544-020-0381-4
Abstract ( 43 HTML ( 2   PDF(1407KB) ( 50 )   Save
Featured Articles
Most Read Articles